Димензиите на Audi A8.

 

¹Широк простор за рамената

Податоци во милиметри.

Податок за димензиите при празна тежина на возилото.

Дадените вредности се номинални вредности утврдени врз основа на податоци. Тие се засноваат на податоците достапни во моментот на утврдување и дефинираната варијанта на опрема.