Copyright

Одговорност

Сите слики, текстови и останати елементи на овој сајт одговараат на продажната програма на Audi во Република Македонија во моментот на поставување на сајтот и представуваат необврзувачка информација. Го задржуваме правото на дополнителна измена. За настанатите забуни Audi и Порше Македонија не ја превземаат одговорноста. Го задржуваме правото на измена на конструкацијата,опремата и обемот на испораката, како и на одстапувања во поглед на нијансите на бои. Сите дадени цени се необврзувачки, оринетациони цени, вклучително и ДДВ-то.

 

Затвори
 • A3
 • A4
 • A5
 • A6
 • A7
 • A8
 • Q2
 • Q3
 • Q5
 • Q7
 • Q8
Новиот Audi Q8
Спортска елеганција
Новиот Audi A6
Новиот целосно електричен e-tron GT.
Audi Q7
4 рати | 0% камата
Новиот Audi A3 Sportback
Новиот Q5 Sportback